Site Loader

 The purpose of the study ‒ analysis of the historical events associated with the development of the formation process of the military and political alliance which was in force from the time of the end of the Khotyn War till the 40s of the 17th century. The set up aim has been achieved on the base of observing the general theoretical and methodological principles of sources studying, so as to provide identification of the typical features of the above said historical events. The study methodology is based on keeping in line with the principles of historism and historical sources-studying, those ones of objectiveness and specific historical systematicity, as well as on the principles of interdisciplinary approach, identification of the truth and informational value of the identified data and facts. While carrying this study, there have been applied the general historical methods of the historiographic, terminological and typological analyses, as well as the comparativistics method. The academic novelty of the study is a civilisational сcomprehension of the Historiography of Ukraine in the context of a renovation and development of its statehood, and the application of the author’s methodology for the interpretation of the respective historical events with taking into account the information available in Turkish-Ottoman written sources. Conclusions.

The sources-based study we have carried out of contents of the Turkish Ottoman written documents, where there are available data about the Cossack-Hetmanic Ukraine in the first half of the 17th century and about its relationships with the Ottoman Empire, gives us grounds to make the following conclusions: 1) the Khotyn Military Campaign became a historical event, which noticeably changed the correlation between the military and political forces in Eastern Europe and in the Northern Black-Sea Area, while the consequences of that campaign were as follows: а) destabilisation of the domestic situation in the Ottoman Empire, hence – a further decrease in the capabilities of that state to keep holding its military and political positions in the above said regions; b) emergence of tendencies to making actions in the foreign policy of the Crimean Khanate against the central power; c) a further rise of the military power of the Zaporozhian Sich and transformation of the “Cossack factor” into an important component of the international relations in Eastern Europe and in the Northern Black-Sea Area; 2) a crisis in the domestic situation, which was one of the most negative consequences for the Ottoman Empire after the defeats of its military forces in the Khotyn Military campaign, resulted in incapability of this state to provide help to the Crimean Khanate in suppressing by that the protesting movement of the population, and that made the ruling circlers of the Crimean Khanate search a political union with the Zaporozhian Sich, that in the second quarter of the 17th century turned into one of the most powerful at that time military force, which both the Ottoman Empire and the Polish and Lithuanian Commonwealth had to think of in their activities. It was this fact that became a pre-condition for strengthening the military and political cooperation between the Cossack-Hetmanic Ukraine and the Crimean Ulus. However, such a scenario of the events made it possible a development of the cultural relations between these countries which require making further studies.

 Мета дослідження ‒ проаналізувати історичні події, пов’язані з розвитком процесу формування козацько-кримськотатарського воєнно-політичного союзу в період, що тривав від часу закінчення Хотинської війни до 40-x років XVII ст. Досягнення поставленої мети реалізується на основі дотримання загальних теоретико-методологічних засадь джерелознавства з метою забезпечити виокремлення характерних ознак названих історичних подій. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, історичного джерелознавства та наукової об’єктивності, на конкретно-історичному та системному принципах, а також на принципах міждисциплінарності, встановлення достовірності та інформаційної цінності виявлених відомостей і фактів. У дослідженні застосовано загальноісторичні методи історіографічного, термінологічного, типологічного аналізів та метод компаративістики. Наукова новизна дослідження полягає у цивілізаційному осмисленні історіософії України в контексті відновлення та розвитку її державності та у застосуванні авторської методології інтерпретування відповідних історичних подій з урахуванням наявних відомостей з османсько-турецьких писемних джерел. Висновки.

Джерелознавчий аналіз наявних у досліджених нами османсько-турецьких рукописних документах, які містять відомостей про козацько-гетьманську Україну першої половини XVII ст. та про її взаємини з Османською імперією, дає підстави зробити такі висновки: 1) історичною подією, яка значною мірою змінила співвідношення воєнно-політичних сил у Східній Європі та у Північному Причорномор’ї, стала Хотинська воєнна кампанія, а наслідками цієї події було таке: а) дестабілізація внутрішнього становища Османської імперії, а отже – зменшення можливостей цієї держави утримувати свої воєнно-політичні позиції у названих регіонах; б) тенденції виникнення дій у зовнішній політиці Кримського ханства проти центральної влади; в) подальше зростання воєнної сили Запорозької Січі та перетворення “козацького чинника” на важливу складову міжнародних відносин у Східній Європі та Північному Причорномор’ї; 2) внутрішня криза, що стала для Османської імперії одним із негативних наслідків невдач її збройних сил у Хотинській воєнній кампанії і призвела до неспроможності цієї держави надати допомогу Кримському ханству в справі придушення протестного руху його населення, і яка спонукала владні кола Кримського ханства до пошуків політичного союзу із Запорозькою Січчю, що в другій чверті XVII ст. перетворилася на одну з найпотужніших на той час військову силу, з якою змушена була рахуватися як Османська імперія, так і Річ Посполита. Така обставина і стало передумовою посилення воєнно-політичної співпраці між козацько-гетьманською Україною та Кримським улусом. Разом із тим, такий перебіг подій уможливив розвитку культурних взаємин між цими країнами, що потребує особливого дослідження.

Ukr : Туранли Фергад Ґардашкан Оглу – радник Генерального Секретаря Ради азербайджанців України, доктор історичних наук, професор
Aze : Turanlı Fərhad Qardaşkan Oğlu (Fərhad Turanlı) – Ukrayna Azərbaycanlıları Radası Başkatibi Sədrinin müşaviri, tarix elmlər doktoru, professor
Eng : Ferhad Turanly – Adviser to the Secretary General of the Council of Azerbaijanis of Ukraine, Doctor of Historical Sciences, Professor

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16168

http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/170699

Aktan, A. (1995). Osmanlı Paleografiyası ve Siyasi Yazışmalar[The Ottoman paleography and political mailing]. İstanbul, Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Yayınları, 225 s., 42 tıpkıbasım vesika. [in Turkish].

Atsiz,B. (1977). Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach den Chroniken des Vedjhi (1637–1660) und des Mehmed Halifa (16331660) [The Ottoman State in the middle of the 17th century. On the base of the chronicles by Vecini and Mehmed Halufa (1633 – 1660)]. München, Dr. Rudolf Trofenik, CXXIII, s. 144, 124, 109 s., 234 s. [in German].

Başer,A.(2010). Bucak Tatarları (1550– 1700),Doktora Tezi [TheBudjacTatars (1550 – 1700, DoctorateDissertation]. Danışman: Mustafa Eravcı, Ayfon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Afyonkarahısir, Türkiye (XIV), 242 s. [in Turkish].

BozkurtF. (2002).Türklerin Dili2 Bakı. The language of the Turks, 2]. Ankara: Kültür Bakanlığı. 744 s. [in Turkish].

Brekhunenko,V.(1998).Stosunkyukrayins’kohokozatstvazDonomХVI st. – seredyni ХVIII st. [Relations of the Ukrainian Cossacks with the Don Area between the 16th and the middle of the 18th centuries]. Kyiv, Zaporizhzhia, RA Tandem-U, 336 p.[inUkrainian].

Brekhunenko, V. (2011). Kozaky na stepovomu kordoni Yevropy: typolohiya kozatskyh spil’not XVI – pershoyi polovyny XVII st. [Cossacks on he steppe border of Europe: the typology of Cossack communities between the 16th and the first half of the 17th centuries]. Kyiv: Viddruk. ZAT VIPOL, 504 p. [in Ukrainian].

Brekhunenko, V.(2014). Stereotypy vzayemospryiniattia tatar i ukraynskyh kozakiv u pershii polovyni XVII st. / Krym vid antychnosti do siohodennia: Istorychni studii; vidp. red. VSmoliy [Stereotypes of the mutual relations between the Tatars and Ukrainian Cossacks in the first half of the 17th century / The Crimea from the antique period to the present day; Editor-in-Charge V. Smoliy]. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 708 p. [in Ukrainian].

Çelebi,E. (1896). Evliya Çelebi Seyahatnamesi [Travellingnotesby Evliya Çelebi].İkinci Cild, Dersaadet Matbaası, İstanbul, 479 s. [in Turkish-Ottoman].

Çelebi,E. (2007).Seyahatname (Gördüklerim). İstanbul.17–30. [in Turkish].

Florya, B. (1996). Nachalo Smolenskoy voiny i Zaporozhskoye kazachestvo / Mappa Mundi. Zbіrnyk naukovyh prats’ na poshanu Yaroslava Dashkevycha z nahody yoho 70-rіchchia. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč septuagenario dedicate [The beginning of the Smolensk War and the Zaporizhia Cossacks / Mappa Mundi. A collection of academic papers dedicated to the 70th anniversary of Yaroslav Dashkevych]. Lvіv, Kyiv, Nyu-York: Vydavnytstvo M. P. Kots, pp. 443–450. [in Russian].

Homan,Y(2002).Pohodzhenniataetnopolitychnyirozvytok prychornomorskyhnohaitsivvXIII – XVIst.; avtoref.dys.na zdobuttianaukovoho stupeniakandist.naukspetsialnist – 07.00.02 «Vsesvitniaistoriya» [The origin and ethnopolitical development of the Black-Sea Nogays between the 13th and 16th centuries; Extended abstract of Cand. Sci. (History): Speciality – 07.00.02 «The World History»]. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].

İvanics, M.(2015). Bozkırdaki Bir Kabilenin Kökeni ve Yükselişi: Şirinler, DoğuAvrupaTürkMirasınınSonKalesiKırım[The geneology and development of steppe ethnoses: the Shirins, the Crimea as the last fortress of the Turkic legacy in Eastern Europe]. Çev.: Mustafa Işık, Edütör: Prof. Dr. Yücel Öztürk, İstanbul. 53–73. [in Turkish].

Kantemir, D. (1998). Osmanlı İmparatorluğununYükseliş ve Çöküş Tarihi1. Cilt, 2. Bası [ThehistoryofcomingintobeinganddeclineoftheOttomanEmpireVol. 2, Edition 2 ]. Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae, Cumhuriyet kitap klübü, Cumhuriyet kitapları, İstanbul, 301 s. [in Turkish].

Khalymonenko,H(2010). TuretskaleksychnaskybaukraynskohoslovnykaCh. 1[The Turkish layer of the Ukrainian language. Part 1]. Kyiv: Kyivskyi natsional’nyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. 362 p. [in Ukrainian].

Kołodziejczyk, D. (2000). The OttomanPolish Diplomatic Relations (15th-18th Century): an annotated edition of names and other documents. Leiden, Boston, Köln, pp. 135–136. [in English].

Krypyakevych,I. (1990). Istoriya Ukrayiny; vidp. redaktory F. P. Shevchenko, B. Z. Yakymovych. [The History of Ukraine; Editors- in-Charge F. P. Shevchenko, B. Z. Yakymovych]. Lviv: Svit, («Pam’yatky istorychnoyi dumky Ukrayiny»), 520 p. [in Ukrainian].

Mytsyk, Y. (1996). Kil’ka dokumentiv do istoriyi Ukrayiny ta Kryms’koho khanstva XVII – pochatku XVIII st. (Vyp. 8). / Ukraina v mynulomu (zbirnyk statey). [A few documents in terms of the History of Ukraine and that of the Crimean Khanate from the 17th to the beginning of the 18th centuries (Issue 8]. Kyiv, Lviv, pp. 205–214. [in Ukrainian].

Mytsyk, Y. (2010). Z dzherela do istoriyi Osmans’koyi imperiyi ta Kryms’koho khanstva XVI pershoyi polovyny XVIII st. / Ukrayina v Tsentral’no-Shidniy Yevropi (Vyp. 9–10) [From a source in terms of the History of the Ottoman Empire and Crimean Khanate between the 16th and the first half of the 18th centuries (Issues 9−10]. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayny NANU, 380 p. [in Ukrainian].

Ostapchuk, V. (1989). The Ottoman Black Sea frontier and the relations of the Porte with the Polish-Lithuanian Commonwealth and Muscovia, 1622­1628 (presented by Viktor Ostapchuk for the Degree of Doctor of Philosophy and hereby certify that it is worthy of accepting thatOrder Number 9013246). Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 322 p. [in English].

Öztürk,Y. (2004). Özüden Tuna’ya: Kazaklar– 1 [The Cossacks from the Dnipro to the Danube]. 1. Baskı, İstanbul, 488 s. [in Turkish].

Öztürk,Y. (2015).DoğuAvrupaTürkMirasınınSonKalesiKırımHanlığı[The last fortress of the Turkic legacy: the Crimean Khanate]. Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım , Edütör: Prof. Dr. Yücel Öztürk, İstanbul, pp. 23–24, 13–51. [in Turkish].

Öztürk, Y. (2018). RelationsBetweentheTurkishEmpire, Zaporozhian Cossacks and Crimean Khanate ithe First Half othe 17th Century. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, pp. 26‒34. [in English].

Pakalın, M. Z.(1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü [A dictionary of Ottoman historical phases and terms]. Cilt II, İstanbul, 784 s. [in Turkish].

Pritsak, O. (1993). Sche raz pro soyuz Bohdana Khmel’nytskoho z Turechchynoyu / UASch. [Once more about the Union between Bohdan Hmenl’nytsky and Turkey / The Ukrainian Archeographical Year-Book]. Kyiv,Vyp. 2, pp. 183–184. [in Ukrainian].

Sâmi, Ş. (1989). Kamûs-ı Türkî[An explanatory dictionary of the Turkish-Ottoman Lnaguage]. İstanbul, Enderun Kitabevi, 1574 s. [in Turkish-Ottoman].

Scherbak, V. (2006).Ukrayins’ke kozatstvo: formuvannia sotsial’noho stanu. Druha polovyna XV ‒ seredyna XVII st. [The Ukrainian Cossacks: formation of the social position. The second half of the 15th – the middle of the 17th centuries]. Kyiv: Vyd. dim KM Akademia, 300 p., il. [in Ukrainian].

Tapkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TSMA), E. 0793. (1642 ‒ 1643). Sultan İbrahim’in vezîr-i azama hitaben Hatt-ı Hümâyunu [AletterwrittenbySultanIbrahimpersonallyandaddressedtotheGrand Vizier]İstanbul. [in Turkish-Ottoman].

Turanly, F. (2004). Arkhivnyi dokument sultana Ibrahima pro stanovysche kozakiv ta hroshovu reformu 40-h rokiv XVII st. / Ukrayns’kyi arheohrafichnyi schorichnyk. Instytut ukrayins’koyi arheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho (vypusk 8/9, t. 11/12) [Sultan Ibrahim’s archival document referring to the position of the Cossacks and the money reformation in the 40s of the 18th century / Ukrainian Archeographical Year-Book (Issues 8/9, Vol. 11/12]. Kyiv, Nyu-York: Vydavnytvo M. P. Kots, pp. 477–481. [in Ukrainian].

Turanly, F. (2010). Tiurkski dzherela do istoriyi Ukrayiny [Turkish sources in terms of the History of Ukraine]. Kyiv: Vydavnytstvo Instytutu ukrains’koyi arheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrainy, Kyiv, 368 p. [in Ukrainian].

Turanly, F. (2012). Dzherel’ni materialy tiurks’koho pohodzhennia pro kozats’ko-kryms’kotatars’kyi politychnyi soyuz pershoyi polovyny XVII st. / Shid i dialoh tsyvilizatsiy / uporiadnyky: O. D. Vasyliuk, N. M. Zub. [Sources-based materials of the Turksih origin about the Cossack-Crimeantatarian Union of the first half of the 18th century / Compiled by O. D. Vasyliuk, N. M. Zub]. Kyiv: Instytut shodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho NANU, pp. 370–380. [in Ukrainian].

Turanly, F. (2016). Kozats’ka doba istoriyi Ukrayiny v osmans’ko-turets’kyh pysemnyh dzherelah (druha polovyna XVI – persha chvert’ XVIII stolittia) / Ferhad Gardashkan Ohlu Turanly [The Cossack period in the History of Ukraine in Turkish written sources (the second half of the 16th c. – the first quarter of the 18th c.)]. Kyiv: Vyd. dim Kyievo-Mohylians’ka akademiya, 606 p. [in Ukrainian].

Uzunçarşılı, İ. H. (1995). Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Оrtalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar [TheOttomanHistory: from the middle of the 16th century to the end of the 17th century]. Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı, Ankara. 656 s. [in Turkish].

Uzunçarşılı, İ. H. (1995). Osmanlı Tarihi. II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça Andlaşmasına Kadar [TheOttomanHistoryfromthetimeoftakingthethronebySelimIItothe 1699 KarlowitzTreaty]. Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5. Baskı, Ankara. 652 s. [in Turkish].

VecihiTarihi[A History by Vedjihi]. (17th). Arşiv, Nu: 1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul. (1b – 87b), s. 28–30, 34. [in Turkish-Ottoman].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N. (ed.). (2001). 101 [119] – KefeveSudakveTamankâdîlarınahükümki [AnOrdertoKafasSudaksandTamansJudges]. Hicrî: 27 Şevval, sene 1037, BAO, MD, Nu: 83 (Hicrî: 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 69‒70. [in Ottoman-Turkish and in Turkish].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N. (ed.). (2001). 105 [123] – ÖBeğlerbeğisiİbrâhîmPaşa’yahükümki [An Order to Ibrahim Pasha, Ochakiv Beglerbeg]. Hicrî: 3 Zilkade, sene 1037, BAO, MD, Nu: 83 (Hicrî: 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54. Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 73‒74. [in Turkish-Otttoman and in Turkish].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N.(ed.). (2001). 2 [3] – SilistreveNiğbolı veVidinsancaklarındavâkı‘olankâdîlarahükümki [An Order to SilistrasNigbolusandViennasJudges (onsendingmilitaryforcestotheDniproArea)]. Hicrî: 2 Şevval, sene 1036, BAO, MD, Nu: 83, (Hicrî: 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 4. [in Turkish-Ottoman and in Turkish].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N. (ed.). (2001). 4 [5] – Akkirmankâdîsınavemüteselliminehükümki[An Order to Akkerman’s Judge and Governor]. Hicrî: 10 Zîlkade, sene 1036, BAO, MD, Nu: 83 (Hicrî: 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54. Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 4. [in Turkish-Ottoman and in Turkish].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N. (ed.). (2001). 64 [79] – Özî Beylerbeyisi olup Silistre Sancağı’na mutasarrıf olan İbrâhim dâme ikbâlehûya hüküm ki [AnOrdertoOchakivsBeglerbegIbrahimPasha (LetHislifelastlong!), whowasanauthorizedplenipotentiaryofSilistraSandjak]Hicrî: fî gurre-i Ramazâni’l-mübârek, sene 1037, BAO, MD, Nu: 83 (Hicrî : 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54. Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 45‒47. [in Ottoman-Turkish and in Turkish].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N. (ed.). (2001). 65 [80]– Özi Beğlerbeğisi İbrâhîm dâme ikbâlühûya hüküm ki [AnOrdertoOchakivsBeglerbegIbrahim (LetHishappylifelastlong!). Hicrî: fî gurre-i Ramazâni’l-mübârek, sene 1037, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu: 83 (Hicrî: 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54. Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 47. [in Turkish-Ottoman and in Turkish].

Aktan, A. (1995). Osmanlı Paleografiyası ve Siyasi Yazışmalar[The Ottoman paleography and political mailing]. İstanbul, Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Yayınları, 225 s., 42 tıpkıbasım vesika. [in Turkish].

Atsiz,B. (1977). Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach den Chroniken des Vedjhi (1637–1660) und des Mehmed Halifa (16331660) [The Ottoman State in the middle of the 17th century. On the base of the chronicles by Vecini and Mehmed Halufa (1633 – 1660)]. München, Dr. Rudolf Trofenik, CXXIII, s. 144, 124, 109 s., 234 s. [in German].

Başer,A.(2010). Bucak Tatarları (1550– 1700),Doktora Tezi [TheBudjacTatars (1550 – 1700, DoctorateDissertation]. Danışman: Mustafa Eravcı, Ayfon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Afyonkarahısir, Türkiye (XIV), 242 s. [in Turkish].

BozkurtF. (2002).Türklerin Dili2 Bakı. The language of the Turks, 2]. Ankara: Kültür Bakanlığı. 744 s. [in Turkish].

Brekhunenko,V.(1998).Stosunkyukrayins’kohokozatstvazDonomХVI st. – seredyni ХVIII st. [Relations of the Ukrainian Cossacks with the Don Area between the 16th and the middle of the 18th centuries]. Kyiv, Zaporizhzhia, RA Tandem-U, 336 p.[inUkrainian].

Brekhunenko, V. (2011). Kozaky na stepovomu kordoni Yevropy: typolohiya kozatskyh spil’not XVI – pershoyi polovyny XVII st. [Cossacks on he steppe border of Europe: the typology of Cossack communities between the 16th and the first half of the 17th centuries]. Kyiv: Viddruk. ZAT VIPOL, 504 p. [in Ukrainian].

Brekhunenko, V.(2014). Stereotypy vzayemospryiniattia tatar i ukraynskyh kozakiv u pershii polovyni XVII st. / Krym vid antychnosti do siohodennia: Istorychni studii; vidp. red. VSmoliy [Stereotypes of the mutual relations between the Tatars and Ukrainian Cossacks in the first half of the 17th century / The Crimea from the antique period to the present day; Editor-in-Charge V. Smoliy]. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 708 p. [in Ukrainian].

Çelebi,E. (1896). Evliya Çelebi Seyahatnamesi [Travellingnotesby Evliya Çelebi].İkinci Cild, Dersaadet Matbaası, İstanbul, 479 s. [in Turkish-Ottoman].

Çelebi,E. (2007).Seyahatname (Gördüklerim). İstanbul.17–30. [in Turkish].

Florya, B. (1996). Nachalo Smolenskoy voiny i Zaporozhskoye kazachestvo / Mappa Mundi. Zbіrnyk naukovyh prats’ na poshanu Yaroslava Dashkevycha z nahody yoho 70-rіchchia. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyč septuagenario dedicate [The beginning of the Smolensk War and the Zaporizhia Cossacks / Mappa Mundi. A collection of academic papers dedicated to the 70th anniversary of Yaroslav Dashkevych]. Lvіv, Kyiv, Nyu-York: Vydavnytstvo M. P. Kots, pp. 443–450. [in Russian].

Homan,Y(2002).Pohodzhenniataetnopolitychnyirozvytok prychornomorskyhnohaitsivvXIII – XVIst.; avtoref.dys.na zdobuttianaukovoho stupeniakandist.naukspetsialnist – 07.00.02 «Vsesvitniaistoriya» [The origin and ethnopolitical development of the Black-Sea Nogays between the 13th and 16th centuries; Extended abstract of Cand. Sci. (History): Speciality – 07.00.02 «The World History»]. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].

İvanics, M.(2015). Bozkırdaki Bir Kabilenin Kökeni ve Yükselişi: Şirinler, DoğuAvrupaTürkMirasınınSonKalesiKırım[The geneology and development of steppe ethnoses: the Shirins, the Crimea as the last fortress of the Turkic legacy in Eastern Europe]. Çev.: Mustafa Işık, Edütör: Prof. Dr. Yücel Öztürk, İstanbul. 53–73. [in Turkish].

Kantemir, D. (1998). Osmanlı İmparatorluğununYükseliş ve Çöküş Tarihi1. Cilt, 2. Bası [ThehistoryofcomingintobeinganddeclineoftheOttomanEmpireVol. 2, Edition 2 ]. Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae, Cumhuriyet kitap klübü, Cumhuriyet kitapları, İstanbul, 301 s. [in Turkish].

Khalymonenko,H(2010). TuretskaleksychnaskybaukraynskohoslovnykaCh. 1[The Turkish layer of the Ukrainian language. Part 1]. Kyiv: Kyivskyi natsional’nyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. 362 p. [in Ukrainian].

Kołodziejczyk, D. (2000). The OttomanPolish Diplomatic Relations (15th-18th Century): an annotated edition of names and other documents. Leiden, Boston, Köln, pp. 135–136. [in English].

Krypyakevych,I. (1990). Istoriya Ukrayiny; vidp. redaktory F. P. Shevchenko, B. Z. Yakymovych. [The History of Ukraine; Editors- in-Charge F. P. Shevchenko, B. Z. Yakymovych]. Lviv: Svit, («Pam’yatky istorychnoyi dumky Ukrayiny»), 520 p. [in Ukrainian].

Mytsyk, Y. (1996). Kil’ka dokumentiv do istoriyi Ukrayiny ta Kryms’koho khanstva XVII – pochatku XVIII st. (Vyp. 8). / Ukraina v mynulomu (zbirnyk statey). [A few documents in terms of the History of Ukraine and that of the Crimean Khanate from the 17th to the beginning of the 18th centuries (Issue 8]. Kyiv, Lviv, pp. 205–214. [in Ukrainian].

Mytsyk, Y. (2010). Z dzherela do istoriyi Osmans’koyi imperiyi ta Kryms’koho khanstva XVI pershoyi polovyny XVIII st. / Ukrayina v Tsentral’no-Shidniy Yevropi (Vyp. 9–10) [From a source in terms of the History of the Ottoman Empire and Crimean Khanate between the 16th and the first half of the 18th centuries (Issues 9−10]. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayny NANU, 380 p. [in Ukrainian].

Ostapchuk, V. (1989). The Ottoman Black Sea frontier and the relations of the Porte with the Polish-Lithuanian Commonwealth and Muscovia, 1622­1628 (presented by Viktor Ostapchuk for the Degree of Doctor of Philosophy and hereby certify that it is worthy of accepting thatOrder Number 9013246). Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 322 p. [in English].

Öztürk,Y. (2004). Özüden Tuna’ya: Kazaklar– 1 [The Cossacks from the Dnipro to the Danube]. 1. Baskı, İstanbul, 488 s. [in Turkish].

Öztürk,Y. (2015).DoğuAvrupaTürkMirasınınSonKalesiKırımHanlığı[The last fortress of the Turkic legacy: the Crimean Khanate]. Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım , Edütör: Prof. Dr. Yücel Öztürk, İstanbul, pp. 23–24, 13–51. [in Turkish].

Öztürk, Y. (2018). RelationsBetweentheTurkishEmpire, Zaporozhian Cossacks and Crimean Khanate ithe First Half othe 17th Century. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, pp. 26‒34. [in English].

Pakalın, M. Z.(1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü [A dictionary of Ottoman historical phases and terms]. Cilt II, İstanbul, 784 s. [in Turkish].

Pritsak, O. (1993). Sche raz pro soyuz Bohdana Khmel’nytskoho z Turechchynoyu / UASch. [Once more about the Union between Bohdan Hmenl’nytsky and Turkey / The Ukrainian Archeographical Year-Book]. Kyiv,Vyp. 2, pp. 183–184. [in Ukrainian].

Sâmi, Ş. (1989). Kamûs-ı Türkî[An explanatory dictionary of the Turkish-Ottoman Lnaguage]. İstanbul, Enderun Kitabevi, 1574 s. [in Turkish-Ottoman].

Scherbak, V. (2006).Ukrayins’ke kozatstvo: formuvannia sotsial’noho stanu. Druha polovyna XV ‒ seredyna XVII st. [The Ukrainian Cossacks: formation of the social position. The second half of the 15th – the middle of the 17th centuries]. Kyiv: Vyd. dim KM Akademia, 300 p., il. [in Ukrainian].

Tapkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TSMA), E. 0793. (1642 ‒ 1643). Sultan İbrahim’in vezîr-i azama hitaben Hatt-ı Hümâyunu [AletterwrittenbySultanIbrahimpersonallyandaddressedtotheGrand Vizier]İstanbul. [in Turkish-Ottoman].

Turanly, F. (2004). Arkhivnyi dokument sultana Ibrahima pro stanovysche kozakiv ta hroshovu reformu 40-h rokiv XVII st. / Ukrayns’kyi arheohrafichnyi schorichnyk. Instytut ukrayins’koyi arheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho (vypusk 8/9, t. 11/12) [Sultan Ibrahim’s archival document referring to the position of the Cossacks and the money reformation in the 40s of the 18th century / Ukrainian Archeographical Year-Book (Issues 8/9, Vol. 11/12]. Kyiv, Nyu-York: Vydavnytvo M. P. Kots, pp. 477–481. [in Ukrainian].

Turanly, F. (2010). Tiurkski dzherela do istoriyi Ukrayiny [Turkish sources in terms of the History of Ukraine]. Kyiv: Vydavnytstvo Instytutu ukrains’koyi arheohrafiyi ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrainy, Kyiv, 368 p. [in Ukrainian].

Turanly, F. (2012). Dzherel’ni materialy tiurks’koho pohodzhennia pro kozats’ko-kryms’kotatars’kyi politychnyi soyuz pershoyi polovyny XVII st. / Shid i dialoh tsyvilizatsiy / uporiadnyky: O. D. Vasyliuk, N. M. Zub. [Sources-based materials of the Turksih origin about the Cossack-Crimeantatarian Union of the first half of the 18th century / Compiled by O. D. Vasyliuk, N. M. Zub]. Kyiv: Instytut shodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho NANU, pp. 370–380. [in Ukrainian].

Turanly, F. (2016). Kozats’ka doba istoriyi Ukrayiny v osmans’ko-turets’kyh pysemnyh dzherelah (druha polovyna XVI – persha chvert’ XVIII stolittia) / Ferhad Gardashkan Ohlu Turanly [The Cossack period in the History of Ukraine in Turkish written sources (the second half of the 16th c. – the first quarter of the 18th c.)]. Kyiv: Vyd. dim Kyievo-Mohylians’ka akademiya, 606 p. [in Ukrainian].

Uzunçarşılı, İ. H. (1995). Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Оrtalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar [TheOttomanHistory: from the middle of the 16th century to the end of the 17th century]. Сilt III, 2. Kısım, 5 Baskı, Ankara. 656 s. [in Turkish].

Uzunçarşılı, İ. H. (1995). Osmanlı Tarihi. II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça Andlaşmasına Kadar [TheOttomanHistoryfromthetimeoftakingthethronebySelimIItothe 1699 KarlowitzTreaty]. Сilt ІІІ, 1. Kısım, 5. Baskı, Ankara. 652 s. [in Turkish].

VecihiTarihi[A History by Vedjihi]. (17th). Arşiv, Nu: 1307, Süleymaniye Kütübhanesi, İstanbul. (1b – 87b), s. 28–30, 34. [in Turkish-Ottoman].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N. (ed.). (2001). 101 [119] – KefeveSudakveTamankâdîlarınahükümki [AnOrdertoKafasSudaksandTamansJudges]. Hicrî: 27 Şevval, sene 1037, BAO, MD, Nu: 83 (Hicrî: 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 69‒70. [in Ottoman-Turkish and in Turkish].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N. (ed.). (2001). 105 [123] – ÖBeğlerbeğisiİbrâhîmPaşa’yahükümki [An Order to Ibrahim Pasha, Ochakiv Beglerbeg]. Hicrî: 3 Zilkade, sene 1037, BAO, MD, Nu: 83 (Hicrî: 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54. Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 73‒74. [in Turkish-Otttoman and in Turkish].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N.(ed.). (2001). 2 [3] – SilistreveNiğbolı veVidinsancaklarındavâkı‘olankâdîlarahükümki [An Order to SilistrasNigbolusandViennasJudges (onsendingmilitaryforcestotheDniproArea)]. Hicrî: 2 Şevval, sene 1036, BAO, MD, Nu: 83, (Hicrî: 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54, Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 4. [in Turkish-Ottoman and in Turkish].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N. (ed.). (2001). 4 [5] – Akkirmankâdîsınavemüteselliminehükümki[An Order to Akkerman’s Judge and Governor]. Hicrî: 10 Zîlkade, sene 1036, BAO, MD, Nu: 83 (Hicrî: 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54. Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 4. [in Turkish-Ottoman and in Turkish].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N. (ed.). (2001). 64 [79] – Özî Beylerbeyisi olup Silistre Sancağı’na mutasarrıf olan İbrâhim dâme ikbâlehûya hüküm ki [AnOrdertoOchakivsBeglerbegIbrahimPasha (LetHislifelastlong!), whowasanauthorizedplenipotentiaryofSilistraSandjak]Hicrî: fî gurre-i Ramazâni’l-mübârek, sene 1037, BAO, MD, Nu: 83 (Hicrî : 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54. Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 45‒47. [in Ottoman-Turkish and in Turkish].

Yıldırım, H., Atik, V., Cebecioğlu, M., Özyurt, A., Serin, M. Yavuz, F., Yekeler, N. (ed.). (2001). 65 [80]– Özi Beğlerbeğisi İbrâhîm dâme ikbâlühûya hüküm ki [AnOrdertoOchakivsBeglerbegIbrahim (LetHishappylifelastlong!). Hicrî: fî gurre-i Ramazâni’l-mübârek, sene 1037, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri, Nu: 83 (Hicrî: 1036 – 1037 / Milâdî: 1626 – 1628), T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 54. Dîvân-ı Hümâyûn Sicilleri Dizisi: VII, s. 47. [in Turkish-Ottoman and in Turkish].